ข่าวสาร

  • Home
  • ข่าวสาร
พช. กระตุ้นเศรษฐกิจ ชวนเที่ยวไทยวิถีใหม่ กับสุดยอด ๑๐๐ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

Press Release วันงานแถลงข่าว

แพช. กระตุ้นเศรษฐกิจ ชวนเที่ยวไทยวิถีใหม่ กับสุดยอด ๑๐๐ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

          กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ภายใต้ชื่องาน “โอทอปนวัตวิถี ดีเกินร้อย เที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 ชุมชน”  ณ : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

          นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน

          กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในระยะยาว โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 5 ด้าน ได้แก่

                    1.การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

                    2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

                    3.การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

                    4.การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

                    5 .การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว และมีการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP

          นวัตวิถี ออกเป็น 4 ประเภท ได้ ประเภท A (ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น) ประเภท B (ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง) ประเภท C (ชุมชนโดดเด่นเฉพาะ) ประเภท D (ชุมชนสินค้า OTOP) โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,680 หมู่บ้าน ทั่วประเทศไทย

          โดยในปีงบประมาณ 2565 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในชื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

          กิจกรรมแรก ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว ลงมือปฏิบัติ (D – HOPE) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่

                    1.การพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D – HOPE)

                    2.การค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

                    3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D – HOPE)

                    4.การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

                    5.ประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaulation : EE)

          กิจกรรมที่สอง ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว

          กิจกรรมที่สาม จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

          โครงการฯดังกล่าวมีกระบวนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยกิจกรรมที่สามซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น จึงเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนั่นเอง

          กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้งานโอทอปนวัตวิถี ดีเกินร้อย เที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) และ

          เพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงบูรณาการ โดยในปีนี้กรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ผ่านการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

          ท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D – HOPE) ปี 2565  จำนวน 100 ชุมชน เช่น บ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง ที่มีความโดดเด่นเรื่องแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ  ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ,บ้านหนองบัวชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนใกล้เขื่อนลำปาว มีกิจกกรมล่องแพ เมนูเด็ดปลาส้มที่ทำจากปลานิลสด ๆ จากเขื่อนลำปาว ,บ้านพุแค จังหวัดสระบุรี ชุมชนเมืองสมุนไพร ใกล้กรุงเทพมหานคร และบ้านทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนประมงบนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่สามารถเที่ยวชมธนาคารปูได้อีกด้วย

          งานโอทอปนวัตวิถี ดีเกินร้อย เที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 ชุมชน  กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม – วันศุกร์ 2 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

                    1.กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาตามกิจกรรมที่ 1.4 การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว จำนวน 200 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว 100 ชุมชน อีกมากมาย

                    2.กิจกรรมสาธิตโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) จาก 100 ชุมชน การทดลองทำลูกประคบ จังหวัดลำพูน ทำตุ๊กตาไทลื้อ ปิ้งข้าวแค้ป (ข้าวเกรียบ) จังหวัดพะเยา การระบายสีหัวโขนจากจังหวัดอ่างทอง และยาดมสมุนไพรจากไม้หอม จังหวัดปัตตานี เป็นต้น

                    3.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เป็นการเชิญหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโกด้า วิว จังหวัดเชียงใหม่ ,บริษัท โค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ จำกัด กรุงเทพฯ ,รายการบันทึกท่องเที่ยว ,นิตยสารเที่ยวกันเถอะเรา รวมถึงนักวิชาการที่จะมาเสริมความด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นต้น โดยกรมการพัฒนาชุมขนกำหนดจัดกิจกรรม 5 วันตลอดการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้มีการจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

                    4.กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้แนวคิด “ชุมชนนวัตวิถี มีดีเกินร้อย” เป็นกิจกรรมที่จุดประกายให้คนในชุมชนหันมาประชาสัมพันธ์ชุมชนของตนเองถ่ายทอดผ่านคลิปวีดิโอสั้นๆ 5 นาที อีกทั้งกรมฯ ยังมีการมอบเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล สำหรับผู้ชนะการประกวดคลิปในงานนี้อีกด้วย

                    5.กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังเวลา 16.30 น. ทุกวันตลอดการงาน เช่น เต๋า ภูศิลป์ พั้นซ์ วรกานต์ ตรี ชัยณรงค์ เป็นต้น

                    6.กิจกรรมชิงโชค เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ เป็นทองคำรูปพรรณ มูลค่า 20,000 บาท

                    7.กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทย

          ซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมคือการที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีพลังในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง มีทักษะความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยการจัดนิทรรศการ   แบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hands – On Program Exhibition : D – HOPE) จนเกิดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และการประชาสัมพันธ์ชุมชนของตนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในวงกว้างขึ้นอีก ด้วยตัวของคนในชุมชนเอง รวมทั้งการสร้างช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไป หากสนใจติดตามชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถเข้าไปท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.OTOPTRAVEL.net

          ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานโอทอปนวัตวิถี ดีเกินร้อย เที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 ชุมชน ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม – วันศุกร์ 2 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เรายกที่เที่ยวมาให้คุณแล้วที่นี่

กันยายน 15, 2022Comments Off
สำนักตรวจราชการ พช. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสัมมนา 3003 กรมการพัฒนาชุมชน
พฤษภาคม 13, 2022No comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Skip to content