บ้านหนองเอาะหนองสิม จ.อุบลราชธานี

Posted on ธันวาคม 21, 2021 / 17

บ้านหนองเอาะ หนองสิม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ หมู่๑๓ และบ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ เป็นหมู่บ้านแฝดอยู่ชิดติดกัน อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำนา ทำสวน และค้าขาย ทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลด รายจ่าย เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ลดละเลิกอบายมุข ด้านการเพิ่มรายได้ โดยการสร้างกลุ่มอาชีพ เช่น เพาะเห็ด เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอย่างน้อย ปีละ ๑ หมื่นถึง ๒ หมื่นบาทต่อครัวเรือน  นอกจากนี้บ้านหนองเอาะ หมู่๑๓ และบ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ ยังให้บริการโฮมสเตย์แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมภายในชุมชน: ขบานการต้อนรับคล้องพวงมาลัย แห่กลองยาว รับประทานอาหารพาแลง บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงวัฒนาธรรมพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญตักบาตร

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน : ผ้าฝ้ายขิต,หมอนฟักทอง,พืชผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่


Opening Hours
  • Monday :Closed
  • Tuesday :Closed
  • Wednesday :Closed
  • Thursday :Closed
  • Friday :Closed
  • Saturday :Closed
  • Sunday :Closed

บ้านหนองเอาะ หนองสิม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ หมู่๑๓ และบ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ เป็นหมู่บ้านแฝดอยู่ชิดติดกัน อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำนา ทำสวน และค้าขาย ทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลด รายจ่าย เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ลดละเลิกอบายมุข ด้านการเพิ่มรายได้ โดยการสร้างกลุ่มอาชีพ เช่น เพาะเห็ด เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอย่างน้อย ปีละ ๑ หมื่นถึง ๒ หมื่นบาทต่อครัวเรือน  นอกจากนี้บ้านหนองเอาะ หมู่๑๓ และบ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ ยังให้บริการโฮมสเตย์แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมภายในชุมชน: ขบานการต้อนรับคล้องพวงมาลัย แห่กลองยาว รับประทานอาหารพาแลง บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงวัฒนาธรรมพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญตักบาตร

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน : ผ้าฝ้ายขิต,หมอนฟักทอง,พืชผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
point: