บ้านชีทวน จ.อุบลราชธานี

Posted on ธันวาคม 21, 2021 / 21

ม่ไกลจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีมากนัก มีชุมชนโบราณที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น เรียกว่าถ้าคุณอยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ไปแบบช้าๆ ขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่ครับ ชุมชนโบราณ บ้านชีทวน เมืองต้องห้าม…. พลาด

จากการคันพบทางโบราณคดี มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของท้องถิ่นตำบลชีทวนนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนยุคสมัยเจนละ ซึ่งอาณาจักรเจนละเคยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณรอบแอ่งสุวรรณภูมิ ความเจริญของอาณาจักรเจนละได้แผ่ขยาย และเคลื่อนย้ายมาตามสายน้ำมูลและน้ำชี จึงเกิดชุมชนต่างๆ ขึ้นหลายแห่งตามลุ่มน้ำทั้งสองฝั่งนี้ รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านชีทวนด้วย

บ้านชีทวน เดิมเป็นถิ่นของพวกขอมซึ่งเป็นนครแห่งหนึ่งชื่อ “นครลำดวน”  ต่อมานครลำดวนร้างไป พระประทุมวงศา เจ้าเมืองอุบลฯ จึงให้ท้าวโหงนคำ พร้อมราษฎร 150 ครัวเรือน เดินทางขึ้นมาตามลำน้ำชีเพื่อสร้างเมืองใหม่ มาถึงโนนลำดวนช้าง (นครลำดวน) เห็นเมืองปรักหักพังมีหัวหน้าขอมนั่งเฝ้าอยู่ ท้าวโหงนคำจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นเมืองเก่า ขอมจึงเชิญท้าวโหงนคำสร้างเมือง ณ แห่งนี้ ปี พ.ศ. 2324 ได้ลงหลักปักเสาเป็นปฐมฤกษ์และตั้งชื่อเมืองว่า “ซีซ่วน” โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีช่วงนี้มีการไหลย้อนขึ้นและเปลี่ยนเป็น ชีทวน ในปัจจุบัน


Opening Hours
  • Monday :Closed
  • Tuesday :Closed
  • Wednesday :Closed
  • Thursday :Closed
  • Friday :Closed
  • Saturday :Closed
  • Sunday :Closed

ม่ไกลจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีมากนัก มีชุมชนโบราณที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น เรียกว่าถ้าคุณอยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ไปแบบช้าๆ ขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่ครับ ชุมชนโบราณ บ้านชีทวน เมืองต้องห้าม…. พลาด

จากการคันพบทางโบราณคดี มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของท้องถิ่นตำบลชีทวนนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนยุคสมัยเจนละ ซึ่งอาณาจักรเจนละเคยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณรอบแอ่งสุวรรณภูมิ ความเจริญของอาณาจักรเจนละได้แผ่ขยาย และเคลื่อนย้ายมาตามสายน้ำมูลและน้ำชี จึงเกิดชุมชนต่างๆ ขึ้นหลายแห่งตามลุ่มน้ำทั้งสองฝั่งนี้ รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านชีทวนด้วย

บ้านชีทวน เดิมเป็นถิ่นของพวกขอมซึ่งเป็นนครแห่งหนึ่งชื่อ “นครลำดวน”  ต่อมานครลำดวนร้างไป พระประทุมวงศา เจ้าเมืองอุบลฯ จึงให้ท้าวโหงนคำ พร้อมราษฎร 150 ครัวเรือน เดินทางขึ้นมาตามลำน้ำชีเพื่อสร้างเมืองใหม่ มาถึงโนนลำดวนช้าง (นครลำดวน) เห็นเมืองปรักหักพังมีหัวหน้าขอมนั่งเฝ้าอยู่ ท้าวโหงนคำจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นเมืองเก่า ขอมจึงเชิญท้าวโหงนคำสร้างเมือง ณ แห่งนี้ ปี พ.ศ. 2324 ได้ลงหลักปักเสาเป็นปฐมฤกษ์และตั้งชื่อเมืองว่า “ซีซ่วน” โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีช่วงนี้มีการไหลย้อนขึ้นและเปลี่ยนเป็น ชีทวน ในปัจจุบัน

Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
point: